ساختار سازمانی

اعضای هیئت علمی آموزشی:
دکتر عمرانی، دکتر سوید، دکتر دباغ منش، دکتر پیشداد، دکتر شمس، دکتر زمانی، خانم دکتر کریمی، خانم دکتر جدی

اعضای هیئت علمی پژوهشی:
خانم دکتر عصایی، خانم دکتر عاشوری

کارشناسان:
آقایان مهدی موید فر، مسعود منجذب، خانم ها گلرخ بهمنی، ساناز دستغیب، زهرا حسین زاده، سوده روحانی راد
خانم سارا عارفیان (بهیار)، خانم زهرا ژولیده پور (منشی مرکز)، خانم مرجان فدایی (متصدی پذیرش)  
خانم دكتر مرضيه بخشايش كرم (کارشناس پژوهشی مرکز)

 
مركز تحقيقات غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ـ بیمارستان نمازی ـ طبقه سوم
تلفن: 6473096-0711
فكس: 6473096 - 0711
پست الکترونیک: hormone@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

برگزاری ژولنال کلاپ هفتگی بخش هر یکشنبه
آئین نامه ها و فرم ها تازه های سایت