نگارخانه

نمایی از آزمایشگاه مرکزنمایی از تجهیزات مرکزنمایی از تجهیزات مرکز
نمایی از تجهیزات مرکزکارشناسان در حال انجام تستنمایی از تجهیزات مرکز
نمایی از تجهیزات مرکزنمایی از آزمایشگاهدستگاه شیمی A25
نمایی از آزمایشگاهدستگاه گاماکانترنمایی از آزمایشگاه
فریزرهای 70-مرکز سنجش تراکم استخواننمایی از دستگاه های سنجش تراکم استخوان
دفتر اداری مرکزآزمایشگاه استریولوژیآزمایشگاه استریولوژی
 
 
مركز تحقيقات غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ـ بیمارستان نمازی ـ طبقه سوم
تلفن: 6473096-0711
فكس: 6473096 - 0711
پست الکترونیک: hormone@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

برگزاری ژولنال کلاپ هفتگی بخش هر یکشنبه
آئین نامه ها و فرم ها تازه های سایت