اولویت های پژوهشی

اولویت های علوم پایه
1- تحقیقات ایمونولوژی در زمینه بیماری های غدد و متابولیسم  
2- تحقیقات در زمینه فیزیولوژی سیستم های غدد و متابولیسم  و بیماری های مرتبط
3- تحقیقات در زمینه استریولوژی بیماری های غدد و متابولیسم
اولویت ها ی علوم بالینی
1- تحقیقات در زمینه بیماری دیابت
2- تحقیقات در زمینه بیماری لیپید
3- تحقیقات در زمینه بیماری های تیروئید
4- تحقیقات در زمینه بیماری پوکی استخوان
5- تحقیقات در زمینه سایر بیماری های غدد درون ریز و سایر بیماری های متابولیک

 
مركز تحقيقات غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ـ بیمارستان نمازی ـ طبقه سوم
تلفن: 6473096-0711
فكس: 6473096 - 0711
پست الکترونیک: hormone@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

برگزاری ژولنال کلاپ هفتگی بخش هر یکشنبه
آئین نامه ها و فرم ها تازه های سایت