امکانات

آزمایشگاهتجهیزات خاص شامل:

 دستگاه گاما کانتر، دستگاه بتا کانتر، دستگاه الایزا ریدر، دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی A25 ، دستگاه Cobas E411 ، دستگاه Mood Laminar Flow (JAL TAJHIZ) ، DB-2D-DRI-Blocker ، PCR 96تایی ، Centrifuge 5430 Eppendorf   ، Vortex-Genie 2 (Fisher scientific)

 

 
مركز تحقيقات غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ـ بیمارستان نمازی ـ طبقه سوم
تلفن: 6473096-0711
فكس: 6473096 - 0711
پست الکترونیک: hormone@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

برگزاری ژولنال کلاپ هفتگی بخش هر یکشنبه
آئین نامه ها و فرم ها تازه های سایت