امکانات

آزمایشگاه


آزمایشگاه

توانایی های خاص آزمایشگاهی:
شامل انجام تمام تست های جدید و خاص هورمونی که به روش RIA و الیزا و روش الکتروکمولومینسانس انجام می پذیرد نظیر:  FT4 – FT3 – H.G.H – Ferritin – Iinsulin – Cortisol – Homocystein – 25OH vit D – Leptin – Folate – Vit B12 و غیره.
هود استریل برای انجام کارهای PCR و آماده سازی پرایمر، دستگاه با قابلیت تنظیم دما برای استخراج DNA، ورتکس با قابلیت تغییر مولد برای ورتکس کردن پلیتهای 96 تایی PCR، سنترفیوژ با قابلیت تغییر روتورهای مختلف و برای سانتریفوژ تیوپ های ایندروف و پلیت های 96 تایی.
 
مركز تحقيقات غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ـ بیمارستان نمازی ـ طبقه سوم
تلفن: 6473096-0711
فكس: 6473096 - 0711
پست الکترونیک: hormone@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

برگزاری ژولنال کلاپ هفتگی بخش هر یکشنبه
آئین نامه ها و فرم ها تازه های سایت