اعضا هیئت علمی

دکتر غلامحسین رنجبر عمرانی
رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم 
استاد ـ فوق تخصص غدد و متابولیسم
هیئت علمی آموزشی
 
 
 
 
 
دکتر محمدحسین دباغ منش
قائم مقام ریاست مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
استاد ـ فوق تخصص غدد و متابولیسم
هیئت علمی آموزشی
 
 
 
دکتر غلامرضا پیشداد
استاد ـ فوق تخصص غدد و متابولیسم
هیئت علمی آموزشی
 
 
 
دکتر محمودسوید
استاد ـ فوق تخصص غدد و متابولیسم
هیئت علمی آموزشی
 
 
 
دکتر مصباح شمس
فوق تخصص غدد و متابولیسم
استاد یار ـ هیئت علمی آموزشی

 
 
 
دکتر علی زمانی
استادیار ـ فوق تخصص غدد و متابولیسم
هیئت علمی آموزشی

 
 


دکتر غلامعباس دهقان
استاد گروه فیزیولوژی
هیئت علمی آموزشی
dehghang@sums.ac.ir
CV
دکتر علی اکبر اوجی
استاد گروه بیوشیمی
هیئت علمی آموزشی
owjiaa@sums.ac.ir
CV 


خانم دکتر فریبا کریمی
استادیار ـ فوق تخصص غدد و متابولیسم
هیئت علمی آموزشی
karimif2002@yahoo.com
CV

 
 
 
خانم دکتر مرجان جدی
استادیار ـ فوق تخصص غدد و متابولیسم
هیئت علمی آموزشی
marjanjeddi@yahoo.com
 CV

 
 
 
خانم دکتر الهام عاشوری
استادیار ـ PhD ایمنولوژی
هیئت علمی پژوهشی
ashourie@sums.ac.ir
CV
 
 
 


خانم دکتر فروغ صاکی
استادیارـ فوق تخصص غدد کودکان
هیئت علمی پژوهشی
sakeif@sums.ac.ir
CV
 
 
 


 
 
 


 
مركز تحقيقات غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ـ بیمارستان نمازی ـ طبقه سوم
تلفن: 6473096-0711
فكس: 6473096 - 0711
پست الکترونیک: hormone@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

برگزاری ژولنال کلاپ هفتگی بخش هر یکشنبه
آئین نامه ها و فرم ها تازه های سایت