پایان نامه ها ی سال 88 تاکنون

ـ  بررسی همبستگی بین سطح سرمی آنتی تیروئید پراکسیداز آنتی بادی و ویتامین D در منطقه کوار فارس در سال 90-1389

ـ بررسی ارتباط سنیوم خون با وقوع پره اکلامپسی در زنان نخستین باردار مراجعه کننده به مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1389

ـ تعیین عملکرد تیروئید در بیماران همودیالیزی مزمن در مراکز دیالیز بیمارستان های نمازی و شهید فقیهی شیراز در سال 1389-1388

ـ بررسی مقایسه ای اثر دپومدروکسی پروژسترون بر تراکم استخوان در افراد استفاده کننده از آن با گروه شاهد در شیراز طی سال های 1389-1388 
ـ بررسی میزان تراکم استخوان در پسران شهری کوار فارس در سال 89-1388

ـ بررسی میزان تراکم استخوان در دختران شهری کوار فارس در سال 89-88

ـ شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک در نوجوانان 18-14 ساله و بررسی ارتباط شدت آکنه و میزان LH سرم آنها در دبیرستانهای دخترانه شیراز، 1388 

ـ رابطه اسیدیته خون سرخرگی و اسمولالیته و لوکوسیتوز اولیه خون، با طول مدت بستری بودن بیماران کتواسیدوز دیابتی در بیمارستان های دانشگاه شیراز
 
ـ کاربرد مدل های راش چندحالتی در ترکیب گزینه های سوالات پرسشنامه های کیفیت زندگی به منظور اعتبار سنجی سنخه فارسی پرسشنامه ADDQOL در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در شیراز


 
ـ مقایسه سطح سرمی فاکتور رشد فیبروبلاستی - 23 (23- FGF) در بیماران با اسکلودرمانی گسترده، اسکلرودرمای محدود و جمعیت نرمال

- Azelnidipine, a New Calcium Channel Blocker, Promotes skin wound Healing in Diabetic Rats

- The effect of propiotics on lipid profile, glycemic control and insulin levels, oxidative stress and inflammatory parameters in patients with type 2 diabetes
-Allelic variants of locations+7146&+7785 PD-1 gene in patients with thyroid cancer in Iran southern population
 
مركز تحقيقات غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ـ بیمارستان نمازی ـ طبقه سوم
تلفن: 6473096-0711
فكس: 6473096 - 0711
پست الکترونیک: hormone@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

برگزاری ژولنال کلاپ هفتگی بخش هر یکشنبه
آئین نامه ها و فرم ها تازه های سایت