واحد آموزش مرکز تحقیقات

این نکته قابل ذکر است که آموزش فعالیتی است که از طریق آن افراد آگاهی ها و توانمندی های خویش را افزایش داده و با بدست آوردن توانایی های لازم رفتار خود را تغییر می دهند در علوم بهداشتی نیز آموزش بهداشت یکی از دانش هایی است که بحث اصلی آن بررسی و تجزیه و تحلیل آگاهی ها ، نگرش ها و رفتارهای بهداشتی و طرح ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه دگرگون سازی این موارد بر اساس یافته های علمی می باشد. تغییر رفتار حاصل از آموزش براساس نیازهای ادراکی ، فهمی و رفتاری صورت می گیرد تا فرد توانمندی های لازم را کسب نماید. آموزش در واقع ابزاری است که این امکان را فراهم می آورد تا تمام اجزای سازمان تغییر و تحول و رشد و پژوهش فکری را به صورت هماهنگ انجام دهند. در سازمانهای مختلف به فرایند یادگیری اهمیت ویژه ای داده شده تا شرکت کنندگان با کسب مهارتهای جدید تغییرات رفتاری را در خود ایجاد نمایند. منابع انسانی هر سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده، به روز رسانی و افزایش آگاهی های آنان با انجام دوره های آموزشی می تواند در پیشرفت و تعالی آن سازمان تاثیرگذار باشد در این راستا واحد آموزش مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شیراز خدمات خود را ارائه می نماید.
 
مركز تحقيقات غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ـ بیمارستان نمازی ـ طبقه سوم
تلفن: 6473096-0711
فكس: 6473096 - 0711
پست الکترونیک: hormone@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

برگزاری ژولنال کلاپ هفتگی بخش هر یکشنبه
آئین نامه ها و فرم ها تازه های سایت